Na tej strani objavljamo vaša vprašanja, ki jih podpremo z odgovori. Vabimo vas, da nam postavite vprašanje, na katerega vam bomo odgovorili najprej osebno, potem pa ga objavili tukaj, da bo na voljo tudi ostalim obiskovalcem. Svoja vprašanja lahko oddate v Svoja vprašanja lahko oddate v obrazec na desni (spodnji) strani. Z veseljem bomo odgovorili na vsako vaše vprašanje!

Išči po vprašanjih

Praktično vsa. ISO je možno vzpostaviti v katero koli podjetje, ki posluje na trgu, kjerkoli po svetu. Standardi so napisani na način, da so prilagodljivi tako za proizvodnja, kot za storitvena podjetja in prav vsem prinašajo dodano vrednost. ISO 9001 je splošen standard kakovosti, ki je primeren za vsakogar, ostali standardi pa so bolj prilagojeni (oz. usmerjeni) v določene dejavnosti oz. panoge. Npr. ISO /TS 16949 je namenjen avtomobilski industriji in se uvaja v podjetja, ki sodelujejo kjerkoli v avtomobilski dobavni verigi.

{jcomments on}

 

Da - pred tem vedno preverimo smiselnost uvedbe.

Za manjše podjetje (do cca. 40 zaposlenih) je potrebno planirati vsaj 2 do 3 mesečni vložek, da bo implementacija uspešna in učinkovita. To ne pomeni polno zasedenost enega zaposlenega ves čas, ampak vsaj od 2 do 3 dni v tednu za vzpostavitev postopkov (zaposleni še vedno normalno izvaja svoje delovne naloge). Kadar je ob uvajanju prisoten svetovalec, se ta vložek najmanj razpolovi. Po vzpostavitvi potrebnih postopkov se priporoča, da se sistem pred certificiranjem najprej nekaj časa izvaja v praksi (vsaj mesec dni – odvisno od podjetja in sistema).

Za srednje veliko ali večje podjetje (100 zaposlenih in več) je ta postopek nekoliko daljši, vendar ne pretirano. Potrebne je namreč več komunikacije z zaposlenimi in vključenih je več oseb.

Uvedba sistema zavisi od:

 • zasedenosti zaposlenih,
 • ažurnosti sodelujočih na projektu,
 • notranje kulture podjetja (pripravljenost na manjše novosti),
 • stanja podjetja ob začetku uvajanja (ali so že dokumentirani določeni procesi, ali ima podjetje vse zakonsko potrebne dokumente, ali ima strategijo in vizijo podjetja, kako podjetje planira, kakšen informacijski sistem ima vzpostavljen,...).

3 leta. V vmesnem času se izvajajo kontrolne presoje, po preteku 3 let pa je potrebno certifikat obnoviti.

Praktično vsa. V 90. letih so bila to bolj proizvodnja podjetja (zaradi zahtev večjih kupcev, predvsem iz Nemčije in drugih tujih držav). V zadnjih letih se za ISO 9001 odločajo tudi storitvena podjetja, ki želijo vzpostaviti nadzor in sistematično organizirati svoje procese (trgovska podjetja, avtoprevozniki, IT podjetja,...).

Nekaj bistvenih prednosti ISO 9001 standarda, kot jih zaznavamo pri uvajanju le-teh so:

 • Vpogled v dogajanje v podjetju (z vidika procesov in z vidika vodenja – strateško)
 • Nadzor nad izvajanjem storitev in proizvodnjo izdelkov (glede na ekspanzijo vzhodnih trgov v EU, je naša edina konkurenčna prednost le še kakovost)
 • Svetovno priznan certifikat, ki vas potrjuje kot sposobnega in zaupanja vrednega dobavitelja
 • Vzpostavitev planiranja in ključnih kazalnikov uspeha (če ne veš kam greš je vsaka pot prava)
 • Je sistem nenehnega izboljševanja procesov
 • Učinkovito obvladovanje dobaviteljev (četudi je večina izdelka proizvedena v kooperaciji, ste vi kot dobavitelj izdelka kupcu nosilec reklamacij, garancije, torej zagotavljate kakovost)
 • Vzpostavitev sistema – nobena stvar ne sme biti prepuščena naključjem (korektivno ukrepanje je vedno največji strošek v podjetju)

In še bi lahko naštevali. Vsakoletna presoja vašega sistema, vas na nek način prisili, da ohranjate organiziranost podjetja na vseh ravneh.

ISO 14001 lahko vzpostavi vsako podjetje. Namen sistema je odgovorno ravnanje z okoljem in skladnost poslovanja z okoljsko zakonodajo.

Najprej vam predlagamo izvedbo predhodnega okoljskega pregleda, kjer boste pridobili potrebne informacije za vzpostavitev. Tak pregled sestoji iz:

 • pregled dejavnosti organizacije in s tem povezanih vplivov na okolje: hrup, emisije, odpadki, raba naravnih virov,...
 • pregled podvrženost okoljskega poročanja: skladnost z zakonodajnimi zahtevami
 • pregled procesov: kaj od obstoječega je že skladno z ISO 14001
 • pregled in ocena preteklih dogodkov: morebitne nesreče, izredne razmere,...
 • Izpolnjevanje predpisov in zakonskih določil – standard zahteva dosledno izpolnjevanje okoljske zakonodaje,
 • Izboljšanje ugleda podjetja – s pridobitvijo standarda ISO 14001 podjetje pridobiva na zaupanju javnosti, poslovnih partnerjev ter s tem dviguje svojo konkurenčnost,
 • pridobivanje novega posla (ugoditev zahtevam kupcev) – pri javnih naročilih je ISO 14001 največkrat pogoj. Vse več ljudi posega po izdelkih in storitvah podjetij, ki gospodarno ravnajo z okoljem,
 • nadzor nad stroški – z zbiranjem podatkov o porabi energentov in urejeno dokumentacijo podjetje izvaja sistematičen nadzor nad stroški (povezanimi z okoljem),
 • zmanjšano tveganje zaradi nesreč, skrb za delovno okolje in delavce.
 • Okoljska politika – izjava organizacije o zavezanosti k učinkovitem ravnanju z okoljem.
 • Sistem ravnanja z okoljem – opredeliti in vzpostaviti organizacijsko strukturo, odgovornosti, procese, postopke in upravljanje virov.
 • Okoljski vidiki in vplivi – prepoznavanje okoljskih vplivov, v povezavi z: proizvajanjem izdelkov in izvajanjem dejavnosti in storitev.
 • Zakonske in druge zahteve – opredelitev in zagotovitev dostopa do ustreznih zakonov in predpisov.
 • Okoljski cilji in program ravnanja z okoljem – zastaviti okoljske cilje ter priprava programa za dosego teh ciljev.
 • Usposabljanje in zavedanje – zagotoviti, da se zaposleni zavedajo svoje odgovornosti do okolja.
 • Komunikacija – razviti postopke za notranje in zunanje komuniciranje o vprašanjih vezanih na okolje.
 • Vzdrževanje podatkov o sistemu ravnanja z okoljem in s tem povezanih dokumentov.
 • Zagotoviti učinkovito upravljanje postopkov in vzdrževanja dokumentov.
 • Načrtovanje in upravljanje operacij ter dejavnosti organizacije v skladu s politiko, cilji ter okoljskimi vidiki.
 • Izredne razmere – razviti postopke za preprečevanje in odzivanje nastanek morebitnih izrednih razmer.
 • Neskladnosti, korektivni in preventivni ukrepi – ugotavljanje in odpravljanje težav ter preprečitev ponovitve.
 • Hraniti ustrezne evidence o uspešnosti sistema ravnanja z okoljem.
 • Letno preverjanje o skladnosti sistema ravnanja z okoljem z zahtevami standarda.

Da. ISO 14001 ne predvideva opustitev točk standarda. Sam sistem ravnanja z okoljem (velikost, zapletenost, obseg dokumentacije,...) se razlikuje od podjetja do podjetja, glede na sledeče dejavnike:

 • velikost podjetja,
 • lokacija,
 • vsebina okoljske politike,
 • dejavnost, izdelki, storitve,
 • okoljski vplivi,
 • podvrženost podjetja k izpolnjevanju pravnih in drugih zahtev.

ISO certifikat ni čudežno zdravilo, ki bi v trenutku odpravilo vse napake. Zagotavlja strukturo in pot k izboljšanju kakovosti ravnanja z okoljem, vendar brez vizije, želje in interesa za izvajanje procesov na okolju prijazen način, vam ISO 14001 ne more zagotoviti zadovoljstva.
ISO je vodstveno orodje, ki ga je potrebno smiselno uporabljati, česar način pa je odvisen od samega podjetja in njegovih zaposlenih.

Svetovalca morajo imeti vsa podjetja, ki uvažajo, prodajajo, proizvajajo, skladiščijo nevarne kemikalije ali uporabljajo strupene / zelo strupene kemikalije. Nevarni proizvodi ali kemikalije so vsi tisti produkti, ki imajo na embalaži znak za nevarnost (vnetljivo, strupeno, okolju nevarno, itn.). V kolikor ima podjetje opravka s takšnimi snovmi, mora imeti svojega svetovalca za kemikalije (notranjega - nekdo izmed zaposlenih ali zunanjega svetovalca za kemikalije). To je zakonsko določilo.

REACH je zakonodaja o kemikalijah, njihovi uporabi, rokovanju in s tem povezanimi varnostnimi tveganji. Kratico REACH sestavljajo besede: registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Nanaša se na vse vrste kemikalij, tako v podjetjih (proizvodnja, prodaja, predelava, uvoz) kot tudi pri uporabi in posedovanju v gospodinjstvih.
Podjetja, ki proizvedejo ali uvozijo več kot tono komične snovi letno, morajo to snov registrirati v osrednji zbirki podatkov, ki jo vodi nova agencija za kemikalije EU Chemicals Agency (ECHA) nastanjena v Helsinkih.

Izpuščanje oz. oddajanje snovi v vseh agregatnih stanjih (plinastem, tekočem in trdnem ), tudi energije (sevanje, toplota, hrup, vibracije, svetloba) iz posameznega vira v okolje. Zaradi emisije se lahko začnejo razmere v okolju spreminjati. Obstajajo predpisi (standardi in norme), po katerih se dopušča samo taka emisija, ki ne povzroča očitno zaznavnih učinkov na zdravje ljudi in ne škoduje naravi.

Koncentracija snovi in drugih pojavov v določenem okolju in času kot posledica emisije ter delovanja naravnih in antropogenih dejavnikov, ki izzovejo negativne učinke v okolju.

ISO 9001 je osnovni okvir, je temelj za vse nadaljnje sisteme vodenja. V kolikor bi želeli podjetje certificirati še po ISO 14001 (ali recimo 18001), je potrebno dodati le še nekaj elementov, ki so specifično vezani na okolje ali zdravje in varnost pri delu. V primeru ISO 14001 bi bila to identifikacija in vrednotenje okoljskih vidikov in nekaj tipičnih postopkov (lokacije in način zbiranja odpadne embalaže, popis porabe energentov,...). Za takšno razširitev sistema vodenja je potreben vložek cca. 2 človek dneva (za manjše podjetje).

Ne. Vsi sistemi vodenja oz. ISO standardi se integrirajo v en sam sistem, kar pomeni, da je dokumentacija skupna, prav tako se vsi predvideni postopki izvajajo na enoten način.

Lahko. Ob tem vam priporočamo, da se dobro pozanimate kakšne so zahteve in dobre prakse v drugih podjetjih, saj ISO omogoča več različnih načinov postavitve sistema – lahko je agilen in prepleten v načine dosedanjega izvajanja procesov, lahko pa je tudi okoren in se izvaja ločeno. Slednje vam lahko na dolgi rok predstavlja težave in zahteva obilico dodatne dokumentacije.

Na trgu obstaja več svetovalcev z različnimi pristopi. Običajno je svetovalec tisti, ki vodi projekt, daje nasvete in usmerja odločitve podjetja (vezane na uvajanje sistema ISO) v pravo smer, glede na izkušnje iz podobnih in drugih panog. Svetovalec pripravi vso potrebno dokumentacijo, ki jo mora obvezno predelati skupaj z zaposlenim v podjetju, da vključita kar manjka oz. skupaj poiščeta najboljšo rešitev glede na prakso v podjetju. Svetovalec je tisti, ki dodobra pozna standard, dobre prakse uvajanja in izvajanja v praksi, zahteve presojevalcev in načine presojanja. Je primerno izšolan, da lahko izvede tudi notranjo presojo in sodeluje na vodstvenem pregledu.

Najprej se pripravi načrt in prične z vzpostavljanjem sistema na matični lokaciji. Tekom projekta se vključi tudi poslovalnice oz. ostale lokacije. Kadar vzpostavljate več standardov, se najprej vpelje osnova, torej ISO 9001, nato se vanj integrirajo še ostali sistemi vodenja.

Najprej je potrebno razumeti zahteve in koncept ISO standarda. Z najvišjim vodstvom se dogovori širina in način postavitve (bolj IT usmerjeno, ročno, kdo so skrbniki, sistem poročanja, pooblastila in odgovornosti). Najvišje vodstvo mora podpirati uvedbo sistema, drugače je njegov obstoj v podjetju vprašljiv. Glede na pripravljen načrt uvajanja se prične s popisom procesov, ki so zahtevajo največ časovnega vložka (proizvodnja) in nato še ostalih, skupaj s pristojnimi vodji.

Vaš sistem je potrebno optimizirati. ISO standard je zbir najboljših svetovnih praks in zapisuje zahteve v splošnem pogledu. Standard ne veleva, da je potrebno izvajati to in ono na tak in tak način, temveč dopušča veliko kreative, v kolikor ga pravilno interpretiramo. Pri večjih sistemih je res, da je za vzdrževanje sistema vodenja (recimo kakovosti) potreben cel človek, pri manjših podjetjih pa to še zdaleč ni potrebno. Skrbnik, ki je določen s strani vodstva ima le nekaj dodatnih nalog, ki se ne odražajo na dnevni ravni.

Prosite jih, da vam posredujejo certifikat (v tujini je to normalna praksa). Na potrdilu preverite datum certifikacije.

Ko je sistem pripravljen na certifikacijo, poteka postopek na naslednji način:

 1. izbira certifikacijskega organa: izpolnitev vprašalnikov in pridobitev ponudb
 2. Dogovor o certifikaciji: določitev datumov
 3. PREDHODNA oz. PRVA PRESOJA: Presojevalec (dodeljen s strani certifikacijskega organa) najprej pregleda postavljen sistem (pripravljeno dokumentacijo) in poišče morebitne šibke točke sistema. Gre za ugotavljanje ali je podjetje že pripravljeno na certifikacijsko presojo. Presojevalec poda svoje ugotovitve v obliki priporočil, ki jih podjetje obravnava, določi ukrepe in odgovorne osebe za izvedbo.
 4. CERTIFIKACIJSKA PRESOJA: presojevalec na lokaciji podjetja preveri skladnost delovanja sistema z ISO standardom in glede na zapisano v dokumentaciji sistema. Preveri vodenje zapisov, izvajanje procesov in učinkovitost postopkov glede na izbran standard. Presojajo se vsi procesi in vse lokacije na katerih podjetje deluje.
 5. CERTIFIKAT: po uspešno izvedeni presoji, certifikacijski organ izda standard v 2 jezikih (proti doplačilu se certifikat izda tudi v več kot 2 jezikih).

Sistem je potrebno izvajati na način, kot ga predvideva vaša dokumentacija (torej vodenje vseh zapisov – delovni nalogi, dobavnice,..., izvajanje presoj in pregledov,...). V obdobju veljavnosti certifikata bo certifikacijski organ izvajal kontrolne presoje in sicer 1x letno. Ugotovljena neskladja se morajo od ene do druge presoje odpraviti, drugače vam lahko certifikat odvzamejo (enako velja, v kolikor bi se ugotovilo več večjih neskladnosti). Obseg kontrolne presoje je večinoma manjši kot na začetni (prvi) ali re-certifikacijski presoji.

Po poteku certifikata (3 letno obdobje) se ponovno izvede celovit pregled delovanja in učinkovitosti sistema vodenja v podjetju. V kolikor je presoja uspešna se podjetju izda nov certifikat (novo obdobje veljavnost).

Pošlji vprašanje

Ime in Priimek
e-naslov
sporočilo*
 

 
 
 
Vaši podatki bodo uporabljeni izključno le za direktno komunikacijo z vami o temah, ki jih boste navedli v polju Sporočilo oziroma za obveščanje o novicah na našem portalu. Podatki se ne bodo posredovali tretji osebi, prav tako se ne bodo hranili v nobeni bazi podatkov.

Prijavite se na novice in obvestila

Novice

 • Standard ISO 9001:2015 že v slovenskem jeziku

  Standard ISO 9001:2015 Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve, že v slovenskem jeziku. Standard lahko kupite na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo.

 • Brezplačna informativna predavanja

  Brezplačna informativna predavanja. SIQ organizira vsak prvi petek v mesecu brezplačna predavanja na temo: Sistemi vodenja – standardi in certifikacija.

  Več na: SIQ

 • Predstavitev prevoda novega standarda SIST EN ISO 9001:2015

  26. Novembra se lahko udeležite seminarja »Predstavitev PREVODA novega standarda SIST EN ISO 9001:2015 in njegova vpeljava v prakso«.

  Več o programu in prijavi na: SIST